Vindkraft


En del av förnybar energi

Det finns goda förutsättningar för en snabb och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig och den skapar nya jobb. Samtidigt är vindkraft en popular energikälla bland allmänheten. Vindkraft och vindenergin bidrar till ett bättre klimat.

Vindkraft har goda förutsättningar för stor utbyggnad

Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. Nu håller ett ”tredje ben” baserat på ny förnybar elproduktionsteknik på att ta form. Vinden är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att kraftfullt kunna bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle, både internationellt och i Sverige. Läs mer här 

Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna

Svensk vindel kan bidra till minskade utsläpp i Europa samtidigt som den genererar exportinkomster till Sverige. Vindkraftsel kan bli Sveriges nästa stora gröna exportvara. Läs mer här

Vindkraft tryggar elförsörjningen och sänker elpriset

Vindkraft har i likhet med våg-, sol- och vattenkraft stora fördelar gentemot andra elproduktionstekniker då den är oberoende av bränsle. Det innebär att vi slipper vara beroende av import för att kunna trygga vår energiförsörjning. Lär mer här

Vindkraft är ekonomiskt konkurrenskraftigt

Teknikutvecklingen har gjort att vindkraften i dag är konkurrenskraftig i jämförelse med annan ny elproduktion när den byggs i goda vindlägen. Sedan 1980-talet har priset för el producerad med vindkraft sjunkit med 80 procent till följd av att vindkraftverken blivit både större och effektivare. I dag kostar det mellan 45 och 55 öre att framställa en kWh el med ett modernt vindkraftverk beroende på vindläge, och kostnaderna beräknas fortsätta sjunka i takt med ökad utbyggnad. Läs mer här

Vindkraft ger jobb

Vindkraftens omfattande utbyggnad ger näring till en snabbt expanderande industri. Förutsättningarna för en expansion både i Sverige och i Europa är mycket goda. Läs mer här

Vindkraft är en populär energikälla

Flera opinionsundersökningar visar att vindkraft är en av de mest populära energikällorna i Sverige. Läs mer här